ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಿವಲಿಂಗ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ.‌ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಮಹಾದೇವನ ಪವಾಡ ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಿವಲಿಂಗ…

ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟ ಶಿವಲಿಂಗ,,,,!

ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟ ಶಿವಲಿಂಗ,,,, ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಿನದಂದು ಗೋಕಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರದ ವಿಸ್ಮಯ ನಡೆದಿದೆ, 2006ರಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ನಡೆದು ಹಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಅಬ್ಬಿದ್ದು, ಆಗ ಶಿವಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದು ಮರೆತಿಲ್ಲ,…