🙏🙏ನಿತ್ಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಳಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 🙏🙏🙏

🙏🙏ನಿತ್ಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಳಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published.